VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZNÍKOV

PLATNÉ K 06.11.2017

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup služieb prostredníctvom internetovej stránky www.shippiter.com prevádzkovanej spoločnosťou: Shippiter s.r.o., so sídlom Národná trieda 40, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 50 372 084, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 39376/V (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

2. Úlohou sprostredkovateľa je sprostredkovať obchod medzi prepravcom a zákazníkom.

3. Kontaktné údaje sprostredkovateľa: Shippiter s.r.o., adresa: Národná trieda 40, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 50 372 084; e-mail: tibor@shippiter.com; tel.: +421 908 344 433.

II. Slovník pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie nasledovné:

1. „sprostredkovateľ“ – Sprostredkovateľom je Shippiter s.r.o., so sídlom Národná trieda 40, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 50 372 084.

2. „prepravca“ – Prepravcom je subjekt (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo fyzická osoba – nepodnikateľ), ktorý je oprávnený poskytovať prepravu na území Slovenskej republiky. Prepravca je vo zmluvnom vzťahu so sprostredkovateľom.

3. „zákazník“ – Zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá využíva služby prepravcu zakúpených prostredníctvom obchodnej platformy sprostredkovateľa. Nakupovanie služieb pomocou obchodnej platformy Shippiter.com môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Práva a podmienky stanovené v týchto obchodných podmienkach pre spotrebiteľov platia výlučne pre prípad nákupu služby fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. „preprava“ – Prepravou sa rozumie služba poskytovaná prepravcom pomocou vlastného vozidla zapísaného v databáze vozidiel sprostredkovateľa. Preprava spočíva v premiestnení tovaru z miesta štartu do cieľa v presne zadefinovanom dátume a čase.

5. „extra služby“ – Extra službami sa rozumejú dodatočné voliteľné služby poskytované prepravcom (napr. Vynesenie a znesenie tovaru).

III. Orgán dozoru

1. Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

IV. Objednávka

1. Zákazník objednáva služby prepravcu prostredníctvom obchodného systému sprostredkovateľa na https://shippiter.com výlučne písomnou formou a to vykonaním objednávkového procesu (vyplnením objednávkového formuláru) na stránke https://shippiter.com. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú momentom uvedeným v týchto obchodných podmienkach a je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

2. V každej objednávke uvedie zákazník meno a priezvisko, telefónne číslo a e mail. Objednávka sa skladá z niekoľkých krokov:

a. Zákazník uvedie adresu naloženia (miesto, z ktorého má byť vec (príp. veci alebo súbor vecí) presťahovaná), doručovaciu adresu, kde majú byť sťahované veci doručené, čas a dátum kedy má k dodaniu služby (vykonaniu sťahovania) dôjsť.

b. V prípade záujmu o extra službu vynesenie a/alebo znesenie vecí uvedie zákazník aj poschodie a to, či v danom vchode existuje výťah (nákladný výťah, osobný výťah, len schody).

c. Zákazník uvedie a špecifikuje vec (príp. veci alebo súbor vecí), ktorá má byť presťahovaná vybratím z preddefinovaných kategórií. Popis jednotlivých kategórií aj s príkladmi typických položiek patriacich do každej kategórie je obsiahnutý v pop-up okne každej kategórie.

d. Po uvedení údajov tieto zákazník potvrdí v nadväznosti na čo mu internetová stránka www.shippiter.com ponúkne najlepšie a najvhodnejšie vozidlá, ktoré mu uspokoja jeho dopyt.

e. Zákazník si jednu z možností vyberie a uhradí rezervačný poplatok v stanovenej výške pomocou platobnej brány.

f. Po zaplatení rezervačného poplatku obdrží zákazník e-mail s detailmi objednávky.

V. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa objednávky

1. V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, prepravca je povinný

a. poučiť zákazníka, ktorý je spotrebiteľom o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a

b. vyžiadať od zákazníka, ktorý je spotrebiteľom výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

VI. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty vyplývajú z dohody medzi prepravcom a zákazníkom.

2. Deň dodania sťahovacej služby je uvedený v potvrdení objednávky doručenom sprostredkovateľom zákazníkovi emailom spoločne s detailmi objednávky a vyplýva z dňa a času zvoleného zákazníkom. Deň a presný čas dodania sa môže zmeniť pri zmene objednávky.

VII. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Ceny služieb sú uvedené pri jednotlivých ponukách prepravcu. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám zo strany prepravcu i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predpokladaná celková cena za služby je vopred určená cenovou ponukou, v ktorej sú spočítané všetky predpokladané služby, ktoré zákazník využije. Táto cenová ponuka sa nachádza na webovej stránke sprostredkovateľa, zákazníkovi je dostupná pred realizáciou služby a volí si ju sám zákazník. Cenová ponuka zohľadňuje všetky okolnosti, ktoré zákazník uviedol. Cenová ponuka má charakter predbežnej cenovej ponuky a celková cena sa môže po realizácii služby meniť po vzájomnom dohovore prepravcu a zákazníka. Zákazník prejaví súhlas s výškou ceny výberom konkrétneho automobilu zo stránky shippiter.com a záväznou objednávkou danej služby.

2. Cena za službu sa skladá z rezervačného poplatku a ceny za prepravu.

3. Zákazník uhrádza rezervačný poplatok sprostredkovateľovi pri vykonaní objednávky pomocou platobnej brány.

4. Výška rezervačného poplatku je stanovená nasledovne. V prípade ceny za prepravu v hodnote 10 EUR a menej je výška rezervačného poplatku 3 EURÁ. V prípade ceny za prepravu vyššej ako 10 EUR je výška rezervačného poplatku stanovená na 5 EUR.

5. Zákazník uhrádza zostatok celkovej ceny služby (cenu za prepravu) v súlade s bodom 2. tohto článku prepravcovi pri dodaní služby. Platba prebieha v hotovosti, prípadne inou formou na základe vzájomnej dohody medzi prepravcom a zákazníkom.

6. Cenu za prepravu je možné navýšiť v prípade, že dôjde k navýšeniu počtu prepravovaných vecí a/alebo zmene prepravnej trasy zo strany zákazníka, prípadne k predĺženiu doby prepravy na želanie zákazníka alebo z dôvodu neposkytnutia dostatočnej súčinnosti zo strany zákazníka.

7. O každej zmene ceny za prepravu je prepravca povinný informovať zákazníka pred vykonaním služby. Zákazník má možnosť akceptovať novú cenu, službu stornovať, prípadne realizovať za pôvodných podmienok ak nenastali okolnosti vylučujúce realizáciu služby za pôvodných podmienok.

8. V prípade zásahu vyššej moci (vis major) je sprostredkovateľ a prepravca oprávnený odstúpiť od realizácie služby, prípadne realizáciu služby presunúť na dobu, keď vyššia moc nebude prekážkou realizácie služby. Pod pojmom vyššia moc chápeme situáciu, ktorá zabraňuje realizácii služby a ani sprostredkovateľ ani prepravca ju nedokážu ovplyvniť.

9. Sprostredkovateľ, prípadne prepravca si v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, vyhradzuje až do dodania tovaru alebo poskytnutia služby právo zmeny ceny. Pri zmene ceny kontaktuje sprostredkovateľ, prípadne prepravca zákazníka. Zákazník má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať bez poplatku. Rezervačný poplatok sa však zákazníkovi nevracia.

VIII. Odovzdanie a prevzatie prepravovaných vecí

1. Zákazník sa zaväzuje odovzdať a prevziať veci určené na presťahovanie, alebo zabezpečiť ich odovzdanie a prevzatie podľa špecifikácie nachádzajúcej sa v objednávke a v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej na objednávke, inak bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to prepravca vyzval.

2. Prepravca má podľa charakteru vecí právo vyzvať zákazníka k osobnej prehliadke a osobnému odovzdaniu a prevzatiu vecí (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejšie veci, prípadne náročnejšie z hľadiska objemu, počtu či hmotnosti). V týchto prípadoch prepravca kontaktuje zákazníka a dohodne s ním ďalší postup. Pokiaľ zákazník nesúhlasí s osobnou prehliadkou a osobným odberom vecí, má sa za to, že predmetné veci boli odovzdané a prevzaté zákazníkom bez akýchkoľvek námietok a zároveň pri ich prevzatí zákazníkom od prepravcu sú v rovnakom stave v akom boli pri ich odovzdaní zákazníkom prepravcovi.

3. Pri odovzdávaní a preberaní vecí zákazníkom je zákazník povinný skontrolovať ich fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ sú prepravované veci viditeľne poškodené alebo zničené v dôsledku prepravy, je zákazník povinný na toto upozorniť prepravcu, vyhotoviť fotodokumentáciu a spísať preberací protokol s uvedením všetkých vád, ktoré vznikli v dôsledku a počas prepravy. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru alebo jeho obalu nebudú v takýchto prípadoch akceptované.

IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Bez ohľadu na iné ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach môže zákazník odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že pri odstúpení od zmluvy sa mu rezervačný poplatok nevracia a ostáva majetkom sprostredkovateľa.

3. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,

d. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré zákazník výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u zákazníka a zákazník si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

X. Záverečné ustanovenia

1. Zákazník vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, sprostredkovateľ nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi zákazníkom a sprostredkovateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté a majú pred nimi prednosť.

5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a v prípade spotrebiteľov ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6. Sprostredkovateľ a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 06.11.2017.