VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREPRAVCOV

PLATNÉ K 22.1.2018

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb prepravy tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.shippiter.com prevádzkovanej spoločnosťou: Shippiter s.r.o., so sídlom Národná trieda 40, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 50 372 084, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 39376/V (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

3. Kontaktné údaje sprostredkovateľa: Shippiter s.r.o., adresa: Národná trieda 40, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 50 372 084; e-mail: tibor@shippiter.com; tel.: +421 908 344 433.

II. Slovník pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie nasledovné:
1. „sprostredkovateľ“ – Sprostredkovateľom je Shippiter s.r.o., so sídlom Národná trieda 40, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 50 372 084.

2. „prepravca“ – Prepravcom je subjekt (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo fyzická osoba – nepodnikateľ) poskytujúci prepravné služby na území Slovenskej republiky. Prepravca je obchodným partnerom so spostredkovateľom.

3. „zákazník“ – Zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá využíva služby prepravcu zakúpené prostredníctvom obchodnej platformy sprostredkovateľa. Nakupovanie služieb pomocou obchodnej platformy Shippiter.com môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Práva a podmienky stanovené v týchto obchodných podmienkach pre spotrebiteľov platia výlučne pre prípad nákupu služby fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. „preprava“ – Prepravou sa rozumie služba poskytovaná prepravcom pomocou vlastného vozidla zapísaného v databáze vozidiel sprostredkovateľa. Preprava spočíva v premiestnení tovaru z miesta štartu do cieľa v presne zadefinovanom dátume a čase.

5. „extra služby“ – Extra službami sa rozumejú dodatočné voliteľné služby poskytované prepravcom (napr. Vynesenie a znesenie tovaru).

III. Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania je záväzok sprostredkovateľa vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby prepravcovi vytvoril obchodnú príležitosť („objednávku“) uzavretú s treťou osobou („zákazník“) pomocou platformy shippiter.com a záväzok prepravcu prepraviť danú objednávku podľa pravidiel definovaných Všeobecnými obchodnými podmienkami Shippiter s.r.o („VOP“) a Všeobecnými obchodnými podmienkami prepravcu.

IV. Práva a povinnosti sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ je povinný vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal zákazník záujem uskutočniť objednávku cez platformu Shippiter, a tým vytvoriť obchodnú príležitosť pre prepravcu. Vyvíjaním činnosti podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že sprostredkovateľ zaradí automobily prepravcu na svoju stránku https://shippiter.com, následne bude propagovať svoju obchodnú činnosť pomocou vhodných marketingových kanálov, zákazníkom poskytovať obchodnú podporu počas procesu uzatvorenia objednávky ako aj počas samotnej prepravy tovaru, technologicky zabezpečí vyplatenie rezervačného poplatku a vystaví faktúru za objednávku pre zákazníka.

2. Za sprostredkovanie príležitosti má sprostredkovateľ nárok na dohodnutú províziu. Nárok na túto províziu vzniká sprostredkovateľovi po uzavretí objednávky zákazníkom (v obchodnom procese krok „zaplatenie rezervačného poplatku“).

3. Výška rezervačného poplatku je pevne stanovená a závisí od cenovej hladiny prepravnej ceny požadovanej prepravcom. Detaily o konkrétnej výške provízie a cenových hladín sú definované v aktuálne platných VOP.

4. Sprostredkovateľ je oprávnený byť činný ako sprostredkovateľ aj s osobou, s ktorou sa uzavrela objednávka služby.

5. Sprostredkovateľ nie je povinný uschovať pre potrebu prepravcu akékoľvek doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou.

6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanie o skutočnostiach, ktoré sa dozvie počas spolupráce s prepravcom.

V. Práva a povinnosti prepravcu

1. Prepravca berie na vedomie a vyslovene súhlasí so znením práv a povinností sprostredkovateľa definovaných v článku III. týchto obchodných podmienok a tiež s tým, že sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu zvanú rezervačný poplatok.

2. Prepravca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky údaje potrebné na zaradenie automobilov prepravcu na webovú stránku sprostredkovateľa. Prepravca zodpovedá za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. Jedná sa hlavne, ale nielen, o údaje z článku I. týchto obchodných podmienok, údaje o geografickej lokalite, kde prepravca poskytuje svoje služby, údaje o vozovom parku prepravcu vrátane informácií o aktuálnej dostupnosti každého automobilu a údaje o dodatočných službách, ktoré prepravca poskytuje.

3. Každé vozidlo prepravcu musí byť označené tabuľkou s rozmermi 300 x 100 mm a textom „Shippiter prepravca“ („tabuľka“). Tabuľku je povinný mať za čelným sklom na mieste spolujazdca tak, aby zákazník bol podľa nej schopný identifikovať vozidlo prepravcu. Tabuľku pre každé vozidlo v systéme dodá sprostredkovateľ.

4. Po uzavretí korektnej objednávky (objednávky rešpektujúcej prepravnú kapacitu vozidla, geografickú lokalitu, kde prepravca poskytuje svoje služby a dostupnosti vybraného vozidla v čase uzavretia objednávky) sa prepravca zaväzuje uskutočniť danú objednávku.

5. V prípade neschopnosti, alebo neochoty prepravcu uskutočniť prepravu objednávky je prepravca povinný o tomto stave informovať sprostredkovateľa pomocou rozhrania Shippiter. Preprava môže byť realizovaná najskôr o dva dni odo dňa zadania objednávky. V prípade nedostatočného odôvodnenia odstúpenia od objednávky zo strany prepravcu si sprostredkovateľ vyhradzuje právo udeliť sankcie (definované v článku VII. týchto podmienok).

6. Prepravca si definuje vlastnú pracovnú dobu v administratívnom rozhraní Shippiter. Základná pracovná doba je denne medzi 7:00 – 20:00.

7. Prepravca je povinný vystaviť doklad o prijatí platby zo strany zákazníka. Prepravca je povinný raz mesačne vystaviť voči sprostredkovateľovi hromadnú príjmovú faktúru obsahujúcu všetky uskutočnené objednávky v danom mesiaci. Prípadne potvrdiť a akceptovať hromadnú faktúru vygenerovanú sprostredkovateľom.

8. Prepravca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetku súčinnosť, potrebnú na riadne splnenie jeho záväzku. Za úplnosť a včasné dodanie vyžiadaných podkladov sprostredkovateľovi zodpovedá prepravca.

9. Prepravca je povinný udržiavať informácie o sebe, svojej flotile a dostupnosti vozidiel, cene za službu, kapacitné možnosti a ďalšie požadované informácie aktuálne.

10. Prepravca je povinný vykonávať sprostredkúvanú činnosť riadne, svedomito a vhodne sa správať voči zákazníkom. Prepravca nesmie vykonávať túto činnosť v stave vylučujúcom jeho spôsobilosť najmä v súvislosti s požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

11. V prípade zmeny počtu prepravovaných vecí, zmeny trasy, alebo trvania prepravy má prepravca právo požadovať zmenu prepravnej ceny a uhradenie novej ceny zákazníkom. V takom prípade je prepravca povinný oznámiť zmenu ceny zákazníkovi pred samotnou prepravou. Zákazník má právo odmietnuť prepravu za nových podmienok, alebo uskutočniť prepravu pôvodného počtu prepravovaných vecí za pôvodnú cenu (ak to je možné). Prepravca je povinný oznámiť sprostredkovateľovi zmenu prepravnej ceny.

12. Prepravca je zodpovedný za škody spôsobené počas prepravy tovaru. V prípade nahlásenej škody je prepravca povinný zhotoviť dôkazový materiál, doručiť ho sprostredkovateľovi, zaprotokolovať škodovú udalosť a následne uhradiť škodu.

VI. Odplata

1. Odplatu sprostredkovateľa tvorí provízia zvaná rezervačný poplatok. Vytvorenie záväznej objednávky je podmienené zaplatením rezervačného poplatku zákazníkom.

2. Odplatu prepravcu tvorí prepravná cena. Odplata je uhrádzaná po ukončení objednávky zákazníkom v hotovosti, prípadne inou formou na základe vzájomnej dohody zákazníka a prepravcu.

3. Prepravnú cenu za konkrétnu objednávku nie je možné bezdôvodne navyšovať. Výnimkou je len zmena počtu prepravovaných položiek v rámci danej objednávky, zmena trasy objednávky, alebo dodatočná služba požadovaná zo strany zákazníka.

VII. Sankcie

1. V prípade porušenia bodu 2 článku V. je sprostredkovateľ oprávnený deaktivovať vozový park prepravcu až do aktualizácie údajov.

2. V prípade porušenia bodu 3 článku V. je sprostredkovateľ oprávnený deaktivovať vozový park prepravcu až na jeden týždeň.

3. V prípade porušenia bodov 4, 5, 8, 9 článku V. z dôvodu neaktualizovania údajov o dostupnosti vozidla je sprostredkovateľ v prípade prvého prečinu oprávnený upozorniť prepravcu.

4. V prípade porušenia bodov 4, 5, 8, 9 článku V. z dôvodu neaktualizovania údajov o dostupnosti vozidla je sprostredkovateľ v prípade druhého prečinu oprávnený deaktivovať vozový park až na jeden mesiac.

5. V prípade porušenia bodov 4, 5, 8, 9 článku V. z dôvodu neaktualizovania údajov o dostupnosti vozidla je sprostredkovateľ v prípade tretieho a ďalšieho prečinu oprávnený okamžite rozviazať spoluprácu s prepravcom, pričom všetky neuspokojené objednávky prepravcu budú bez náhrady pridelené inému prepravcovi.

6. V prípade porušenia bodu 7 článku V. je sprostredkovateľ oprávnený okamžite rozviazať spoluprácu s prepravcom, pričom všetky neuspokojené objednávky prepravcu budú bez náhrady pridelené inému prepravcovi. Sprostredkovateľ má zároveň právo požadovať náhradu škody spôsobenej porušením tohto bodu.

7. V prípade neúčinnosti prepravcu pri riešení škodovej udalosti je sprostredkovateľ oprávnený okamžite rozviazať spoluprácu s prepravcom, pričom všetky neuspokojené objednávky prepravcu budú bez náhrady pridelené inému prepravcovi. Sprostredkovateľ má zároveň právo požadovať náhradu nákladov spojených s riešením škodovej udalosti.

8. V prípade nezákonného alebo nemorálneho jednania zo strany prepravcu je sprostredkovateľ opravený okamžite rozviazať spoluprácu s prepravcom, pričom všetky neuspokojené objednávky prepravcu budú bez náhrady pridelené inému prepravcovi. Sprostredkovateľ má zároveň právo požadovať náhradu nákladov spojených s obnovením dobrého mena spoločnosti Shippiter.

VIII. Ďalšie ustanovenia

1. Vzájomná spolupráca zaniká písomnou výpoveďou jednej zo strán. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení písomnej výpovede jednou stranou druhej strane.

2. Plynutie výpovednej lehoty nemá vplyv na vzájomné povinnosti žiadnej zo strán.